From the recording Lakshmi Dreams

Your price

Dhanada Stotram (Abundance, Prosperity & Thriving)

Track download

Please choose a price: $ USD ($0.99 or more)

Please pay at least $0.99

Out of stock

Lyrics

Namah sarva svarupe cha namaha
Kalyana dayike
Maha sampatprade devi
Dhanadayai namostute

Maha bhoga prade devi
Maha kama prapurite
Sukha moksha prade devi
Dhanadayai namostute

Brahmarupe sadanande
Sadananda svarupini
Drutasiddhi prade devi
Dhanadayai namostute

Udyan surya prakashaye
Udyad aditya mandale
Shiktatva prade devi
Dhanadayai namostute

Vishnu rupe vishvamate
Vishva palana karini
Maha sattva gunantrante
Dhanadayai namostute

Shivarupe Shivanande
Karananda vigrahe
Vishva samhara rupe cha
Dhanadayai namostute

Pancha tattva svarupe cha
Pancha chara sadarate
Sadhaka bhistaye devi
Dhanadayai namostute

Om shree maha Lakshmiyei namaha

Ma ma ma shree Lakshmi devi ma